Klub 1. RC MODEL KLUB je dobrovoľnou organizáciou združujúcou ľudí, ktorí majú pozitívny vzťah k leteckému modelárstvu. Svojím členom umožňuje združovať sa za účelom napĺňania a uspokojovania svojich potrieb, záujmov a sebarealizácie. Klub sleduje výhradne všeobecne prospešné ciele. Nie je ziskovo činný a v prvom rade nesleduje vlastné ekonomické ciele.

 

Článok 1

Názov, sídlo, pôsobnosť

 

 1. Názov klubu: 1.RC Modelklub
 2. Klub je samostatná právnická osoba.
 3. Sídlo klubu: Jarmočná 8, 040 01 Košice
 4. Klub vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky, najmä v regióne Košice, v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

 

Článok 2

Hlavné úlohy a ciele

 

 1. Klub 1. RC MODEL KLUB (ďalej len klub) je dobrovoľná spoločenská organizácia združujúca leteckých
 2. Hlavným poslaním je organizovať a zabezpečovať záujmovú, športovú a výchovnú činnosť v oblasti
 3. Úlohy a ciele klubu:
  • organizuje a rozvíja modelárstvo na celom území Slovenskej republiky;
  • zabezpečuje vyhľadávanie, výber, prípravu a výchovu športových talentov a sústavný rast ich športovej výkonnosti;
  • organizuje modelárske, športové a spoločenské akcie v Slovenskej republike podľa štátnych a medzinárodných predpisov;
  • získava a vychováva inštruktorov, trénerov a rozhodcov leteckého modelárstva;
  • pre rozvoj leteckého modelárstva vytvára a zdokonaľuje jestvujúce materiálno-technické zabezpečenie;
  • spolupracuje s ostatnými organizáciami, ktoré sa zaoberajú modelárstvom;
  • spolupracuje s obdobnými organizáciami v zahraničí za účelom výmeny skúseností a reprezentácie na medzinárodných modelárskych podujatiach;
  • podieľa sa na edičnej činnosti a popularizácii modelárstva v masovokomunikačných prostriedkoch;
  • háji záujmy svojich členov a ich právo na používanie materiálneho a priestorového vybavenia klubu.

 

 

Článok 3

Členstvo

 

 1. Členstvo v klube je dobrovoľné. Členom sa môže stať každý občan Slovenskej republiky alebo občan cudzieho štátu s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
 2. Deti do 15 rokov môžu byť členmi klubu iba so súhlasom rodiča alebo svojho zákonného zástupcu.
 3. Členstvo vzniká alebo je ukončené schválením členskou schôdzou klubu. Každý člen klubu dostane po prijatí členský preukaz
 4. Členstvo v klube končí vystúpením, vylúčením alebo úmrtím člena klubu, prípadne zánikom klubu.

 

 

Článok 4

Práva a povinnosti členov

 

 1. Člen má právo:
  • podieľať sa na činnosti klubu;
  • voliť a od 18 rokov byť volený do orgánov klubu;
  • obracať sa na klub s podnetmi a sťažnosťami týkajúcimi sa činnosti klubu;
  • požadovať poradenskú činnosť pri riešení problémov spojených s činnosťou klubu;
  • zúčastňovať sa rokovaní orgánov klubu, na ktorých sa hodnotí činnosť klubu;
  • používať výcvikové a športové zariadenia, náradie a výstroj, ktoré sú majetkom alebo v používaní klubu;
  • podieľať sa na výhodách, ktoré klub poskytuje svojim členom.
 2. Člen má povinnosť:
  • dodržiavať stanovy klubu;
  • riadne a včas platiť členské príspevky;
  • plniť uznesenia orgánov klubu;
  • četne a zodpovedne plniť zverené funkcie v klube;
  • chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok klubu;
  • propagovať zásady modelárstva a súťaživosti v duch fair-play.

 

 

Článok 5

Orgány klubu

 

Orgánmi klubu sú:

 • Valné zhromaždenie
 • Predsedníctvo
 • Revízor

 

Valné zhromaždenie:

Je najvyšším orgánom klubu a tvoria ho všetci jeho členovia. Úlohou valného zhromaždenia je schvaľovať zmeny stanov, prerokúvať činnosť klubu a plány jeho činnosti, schvaľovať výročné správy a správa o hospodárení, schvaľovať výšku členského príspevku, voliť členov predsedníctva. Schádza sa spravidla raz ročne. Uznesenia prijíma valné zhromaždenie hlasovaním a to nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

 

Predsedníctvo:

Tvoria ho traja členovia, ktorí si volia predsedu. Ich funkčné obdobie je 1 rok. Predsedníctvo zvoláva valné zhromaždenie, podáva správu o činnosti za uplynulé obdobie, predkladá doklady o hospodárení a medzi zasadnutiami valných zhromaždení koordinuje a riadi činnosť klubu. Predseda klubu zastupuje klub navonok. je štatutárnym zástupcom klubu. Zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

 

Revízor:

Vykonáva kontrolu hospodárenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie.

 

 

Článok 6

Majetok a hospodárenie klubu

 

 1. Hospodárenie klubu sa musí vykonávať v súlade s platnými právnymi
 2. Príjmy klubu sú:
  • členské príspevky;
  • dary a sponzorské príspevky fyzických a právnických osôb;
  • dotácie z tuzemska a zahraničia;
  • 2% z dane.

 

 

Článok 7

Zánik klubu

 

 1. Klub zanikne, ak o tom rozhodne valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Toto zároveň menuje likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu podľa platných predpisov.
 2. Po vyrovnaní všetkých pohľadávok a zániku klubu sa zostávajúci majetok rovnakým dielom rozdelí medzi tých členov klubu, ktorí budú v čase zániku klubu právoplatnými členmi klubu.

 

 

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto stanovy boli schválené dňa ............................ v Košiciach ustanovujúcim zhromaždením klubu 1. RC MODEL KLUB.
 2. Výklad týchto stanov vykonáva predsedníctvo klubu.
 3. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.

Hosting na mieru už od 5,5 Eur od spoločnosti WebSupport.sk