Je zakázané používať vysielačky v pásme 2,4 GHz? (doplnené)

Nedávno zverejnený článok o nových povoľovacích podmienkach vzbudil vlnu pohoršenia, obáv a chaosu. Keďže sa nám ozvalo veľa modelárov s názorom, že ide o poplašnú správu, tu dokladám ďalšie informácie.

V pôvodnom článku (Nové povoľovacie podmienky) som v skratke sumarizoval nové povolenie, ktoré nahrádza to staré z roku 2001 (link). Ako je v pôvodnom článku uvedene, v novom povolení absentuje možnosť použitia RC vysielačiek v pásme 2,4 GHz a tým pádom toto povolenie ich použitie neumožňuje.

Táto informácia sa rozšírila vďaka príspevku na známom českom modelárskom fóre rcmania.cz (link) a vďaka zopár modelárom (ktorým sa týmto chcem poďakovať), ktorí namiesto diskutovania o nás, bez nás nám priamo napísali ich obavy, postrehy, názory, ktoré sa v 90% opakovali (a vzhľadom na novoprichádzajúce emaily stále opakujú).

Poďme si teda všeobecne diskutované názory v emailoch a diskusii prejsť

Nešírte falošnú/klamlivú správu/bludy/kačicu.

Článok sa opiera o reálny, právoplatný predpis vydaný oprávneným orgánom. Článok nemá zámer spôsobiť dezinformovanosť, práve naopak má informovať modelárov o súčasných podmienkach povoľujúcich vysielačky.

Netvrďte, že je zakázané používanie 2,4 GHz vysielačiek, vytvárate poplašnú správu.

V článku nie je nikde napísané, že použitie vysielačiek vo frekvencii je zakázané. To by bolo, vzhľadom na udeľovanie povolení a nie zákazov veľmi trúfalá formulácia. V článku sa spomína, že na základe povolenia č. VPR-17/2012 to nie je povolené. Možno (snáď) existuje iné VPR, ktoré by toto umožňovalo, čomu však doteraz nič nenasvedčuje, resp. modelári, s ktorými som diskutoval tiež nevedeli takéto povolenie nájsť.

V povolení nie je explicitne zakázané použitie 2,4 GHz pásma a tým pádom, čo nie je zakázané je povolené.

Celé frekvenčné spektrum spadá pod kompetenciu a riadenie národným povoľovacím orgánom (Telekomunikačný Úrad SR - TÚ SR), pričom platí, že nikto nemôže nikde nič vysielať, pokiaľ mu nie je udelené povolenie na využívanie časti spektra, alebo nie je vydané všeobecné povolenie VPR. Tieto sú vydané pre každý jeden frekvenčný rozsah a je v nich napísané čo je povolené. Ak sa vám to ešte stále nepozdáva, tak uvediem príklad: keďže v povolení nie je zakázané vysielať v pásme 88-108MHz (VKV FM Rádio), tak tam môžeme???

 Pásmo 2,4 GHz je voľné-neregulované.

Vzhľadom na to, čo som už písal vyššie je jasné, že buď je toto vyhlásenie pravdivé, alebo si budem teraz odporovať. Samozrejme, každé pásmo je regulované. Konkrétne sporné 2,4 GHz pásmo zahŕňa napr. nové všeobecné povolenie č. VPR-17/2012.

Na základe VPR-17/2012 je možné riadiť naše modely, lebo spĺňajú technické požiadavky.

Druhá časť vety sedí. Toto VPR-17/2012 sa však týka: vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom určených na širokopásmový prenos dát v rádiových sieťach WAS/RLAN.

Vo vysvetlivkách nájdeme: WAS/RLANs – Bezdrôtové systémy prístupu k miestnej rádiovej sieti (Wireless Access Systems / Radio Local Area .

Networks).

Komunikácia vysielačky a prijímača je dátový prenos a tým pádom je to miestna rádiová sieť

Tu sa začali moje pochybnosti, možno predsa len by mohli spadať RC vysielačky pod WAS/RLAN?

Zo starších dokumentov na TÚ SR: Radio Local Area Networks – rádiové miestne (počítačové) siete (link). A tu sa moje pochybnosti skončili. 

Prečo tvrdíte, že novým povolením zakazujú doteraz povolené 2,4 GHz pásmo?

No nikde som takéto tvrdenie nedal, neviem, či doteraz boli tieto vysielačky povolené. V predchádzajúcom VPR uvedené nie sú, iné adekvátne sa mi zatiaľ nepodarilo nájsť.


Takže aký je záver?

Netvrdím, že používanie vysielačiek v pásme 2,4 GHz je zakázané, poukazujem na fakt, že na základe povolenia pre ovládanie modelov tieto vysielačky povolené nie sú. Zároveň som kontaktoval TÚ SR a požiadal o vyjadrenie sa k tejto, pre nás nejasnej, téme.

 

Doplnené: Vďaka pozornému modelárovi sa podarilo nájsť jedno VPR, ktoré neurčuje, na čo sa môžu rádiové zariadenia používať. Jedná sa o VPR-32/2012 (link), kde sú však po technickej stránke obmedzenia výrazne tvrdšie a treba si overiť či RC vysielačky spĺňajú napr. vyžiarený výkon 10mW e.i.r.p.

 Zároveň sme dostali vyjadrenie od TÚ SR, čítajte tu: Vyjadrenie TÚ SR: Používať väčšinu vysielačkiek v 2,4GHz pásme nie je povolené

Komentáre (0)

Cancel or

Hosting na mieru už od 5,5 Eur od spoločnosti WebSupport.sk