Na modelárskom letisku Grajciar platia nasledovné bezpečnostné pravidlá

Nachádzate sa na súkromnom pozemku. Vstup na pozemok je povolený pre členov 1.RC MODEL KLUB-u (ďalej iba „klub“). Vstup ostatných osôb je povolený pri dodržaní nasledovných pravidiel

 

  • Priestor modelárskeho letiska je určený výslovne na letecko-modelársku činnosť.
  • Autá je možné zaparkovať iba na vyhradenom mieste (viď mapka), nie je možné parkovať na príjazdovej ceste v úseku priľahlom k štartovacej dráhe
  • Pred začatím leteckej činnosti je povinný každý nečlen klubu požiadať o povolenie užívania letiska niektorého z prítomných členov klubu. Ak sa v danom čase na letisku nenachádza žiaden člen klubu, je možné letisko užívať v súlade so všeobecnými bezpečnostnými ustanoveniami FAI a ZMOS a zdravého rozumu. V prípade, že medzičasom sa na letisko dostaví člen klubu, je nečlen povinný ho bezodkladne požiadať o povolenie užívania letiska.
  • Členovia klubu  majú pri využívaní letiska prednosť pred nečlenmi klubu. V prípade, že z dôvodu kapacity letiska, alebo aj iných dôvodov povolenie nebude udelené, nečlen klubu povinný priestory letiska opustiť.
  • Každý člen klubu je zodpovedný za správanie sa svojich hostí, ktorých priviedol na letisko, hlavne za dodržiavanie bezpečnostných ustanovení o pohybe osôb v predpísanom priestore a dodržiavanie čistoty.

 

Všetci účastníci letecko-modelárskej činnosti sú povinní zachovávať nasledovné pravidlá :

  • Pred začatím lietania musí pilot, ktorý sa chce zapojiť do leteckej prevádzky, oboznámiť prítomných s jeho používaným kanálom, v prípade duplicity rovnakých kanálov je potrebné dohodnúť spôsob a pravidlá pri ich striedavom využívaní.
  • Pilot je zodpovedný za technický stav a spoľahlivosť ním používaného modelu, je povinný pred štartom preveriť jeho technický stav a prípade zistených nedostatkov je povinný ich pred štartom odstrániť.
  • Pilot je povinný pred každým štartom a pristaním upozorniť ostatných pilotov, ktorí sa nachádzajú v letovom priestore štartovacej dráhy.
  • Pilot je povinný dodržovať priestor lietania tak, aby nedošlo k ohrozeniu ostatných osôb na letisku alebo na príjazdovej ceste. Je prísne zakázané lietať v priestore západne od trávnatej plochy dráhy letiska, nad priestorom vyhradenom pre parkovanie vozidiel a pohyb osôb. V prípade jedného porušenia bude pilot na túto skutočnosť upozornený, v prípade opakovaného porušenia bude pilotovi zakázané lietať do konca dňa.
  • Všetky osoby sú povinné zachovávať čistotu v celých priestoroch letiska, pri odchode dôkladne po sebe upratať.

 

 

Ďakujeme a prajeme pekné zážitky!

Hosting na mieru už od 5,5 Eur od spoločnosti WebSupport.sk